PRÁVNÍ SERVIS

Dlouhodobě spolupracujeme s Advokátní kanceláří Kejvalová a Rajchlová, s.r.o., která se snaží o individuální přístup ke každému klientovi s maximálním důrazem na kvalitu odvedené právní služby. Poskytují komplexní právní služby v širokém spektru právních oborů a to jak obchodním společnostem, družstvům, tak i jednotlivcům. Snažíme se vždy o praktické řešení Vašich problémů. Za účelem dosažení co nejvyšší kvality poskytovaných právních služeb spolupracují s mnoha externími specialisty, zejména se soudními znalci, daňovými poradci, překladateli, notáři, soudními exekutory a jinými.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

Právo nemovitostí a věcná práva:

 • koupě a prodej nemovitostí
 • prohlášení vlastníka
 • smlouva o výstavbě
 • řešení spoluvlastnických vztahů
 • zřizování služebností (věcných břemen)
 • zástavní smlouvy
 • vydržení
 • darovací smlouvy

Bytové právo; prostory sloužící k podnikání:

 • nájemní vztahy k bytu či prostorům sloužících k podnikání
 • výpověď z nájmu
 • žaloby na vyklizení
 • žaloby na úhradu dlužného nájemného
 • zastupování společenství vlastníků a bytových družstev

Advokátní úschovy:

 • peněžní advokátní úschovy
 • listinné advokátní úschovy

Právo obchodních korporací:

 • zakládání obchodních společností a družstev
 • převody obchodních podílů
 • zvyšování základního kapitálu
 • přeměny společností
 • změna sídla, obchodní firmy a předmětu podnikání

Závazkové právo:

 • smlouvy o dílo ve stavebnictví
 • smlouvy o zápůjčkách
 • smlouvy o zprostředkování
 • smlouvy o narovnání právních vztahů
 • smlouvy o tichém společenství
 • atd.

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení:

 • zastupování v obchodních i soukromoprávních soudních sporech
 • zastupování před rozhodčími soudy
 • zastupování v exekučním řízení

Pracovní právo:

 • pracovní smlouvy
 • výpovědi
 • vnitropodnikové pracovně právní předpisy
 • poradenství v oblasti pracovního práva

 

Advokátní kancelář má pro každou advokátku sjednáno pojištění z titulu odpovědnosti za škodu způsobené výkonem advokacie do výše způsobené škody 100 mil. Kč.
Samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných při výkonu advokacie.

Kontaktní formulář

SIMPLY REALITY
SIMPLY REALITY
Kodaňská 558/25
101 00
Praha